ตำบลจัดการสุขภาพ

posted on 07 Sep 2009 18:33 by anamaiwatku
             ระบบการจัดการด้านสุขภาพ หมายถึงการที่ชุมชนมีกระบวนการร่วมกันคิด วิเคราะห์ถึงสภาพความเป็นอยู่และร่วมกันสร้างกิจกรรมการดำเนินงานด้านสุขภาพ   หมู่บ้านที่จะมีระบบการจัดการสุขภาพที่สมบูรณ์และดำเนินไปสู่ความสำเร็จได้นั้นมีหลายๆปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง  
             การจะทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกและแสดงบทบาทในการดูแลตนเองและพัฒนาสุขภาพของคนในครอบครัวและชุมชนได้นั้น สามารถทำได้ด้วยการสร้างกระบวนการที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ภายใต้การตัดสินใจและความต้องการของประชาชนและชุมชนตามศักยภาพของท้องถิ่นโดยประชาชนและชุมชนมีอำนาจเต็มที่ คนในชุมชนรวมตัวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมใจกันบริหารจัดการคน ทุนและความรู้ของชุมชน เพื่อให้เกิดโครงการของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนในชุมชน ที่เน้นการพัฒนาคนในชุมชนให้เข้าใจปัญหาของตนและชุมชน คิดเป็น มีทักษะ วางแผนในการแก้ปัญหาเองได้ มีอิสระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหาชุมชนร่วมกัน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชื่อมประส านและกระตุ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีเครือข่ายสนับสนุนทรัพยากร เพื่อสื่อสารให้ประชาชนผู้สนใจหันมามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของชุมชน ด้วยการเป็นแกนนำประจำครอบครัว ผู้รับผิดชอบดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนตลอดจนสภาวะแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการมีสุขภาพดี

             

              ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ใช้เทคนิคและกระบวนการสร้างความครอบคลุมประชากรจำนวนมาก ด้วยยุทธศาสตร์ใช้ระบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง  (อสม.หรือเครือข่ายสร้างสุขภาพ ) ช่วยทอนจำนวนการครอบคลุมให้อยู่ในวิสัยที่จะบริหารจัดการได้ แต่ให้ความสำคัญกับเทคนิคและกระบวนการประชาคมเพิ่มขึ้น    ซึ่งแต่ละปัจจัยนั้นมีความสัมพันธ์กัน  เกี่ยวเนื่องและประกอบกันขึ้นมา  เป็นชุมชน    การที่จะทำให้ชุมชนมีระบบการสร้างสุขภาพอย่างสมบูรณ์แบบ  ต้องคำนึงถึงทุกๆปัจจัย  โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็เป็นปัจจัย ส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชุมชนประกอบกันได้อย่างสมบูรณ์  โดยที่ทุกส่วนก็ต้องร่วมมือร่วมใจที่จะสร้างชุมชมให้แข็งแรง   ภายใต้ระบบการจัดการที่ดี  เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเอง

ตำบลศีรษะจรเข้น้อย

ประวัติความเป็นมา :
เมื่อประมาณ 100 ปี ที่ผ่านมาบริเวณพื้นที่ของตำบลศีรษะจรเข้น้อย
โดยเฉพาะลำคลองจรเข้ที่ผ่านพื้นที่ตำบลศีรษะจรเข้น้อยถึงตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่
จะมีจระเข้อาศัยอยู่ในลำคลองเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่ในสมัยก่อนมีน้ำเค็มท่วมถึง
ผู้อาวุโสเล่าว่ามีจระเข้ซึ่งเป็นซากที่นอนตายอยู่ในดิน ลึกประมาณ 1 เมตร เพราะสาเหตุนี้
จึงได้มีการตั้งชื่อว่าตำบลศีรษะจรเข้น้อย

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสมุทรปราการ ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ
52
กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางเสาธงเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากตำบลศีรษะจรเข้น้อยถึงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 1.30 ชั่วโมง

อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,311 คน เป็นชาย 3,101 คน เป็นหญิง 3,210 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลีก เลี้ยงปลา ปลูกผักกระเฉด รับจ้างในโรงงาน
อาชีพเสริม ทำสวนมะม่วง ผักสวนครัว

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัด 2 แห่ง
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง
3) ที่ทำการตำบล (อบต.) 1 แห่ง
4) โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง
5) สนามกอล์ฟ 1 แห่ง
6) โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
7) ร้านค้า 15 แห่ง
ลำคลองธรรมชาติ 13 คลอง